Maashorst

Jaarvergadering gaat niet door.

Gezien de huidge situatie met het corona-virus,
is er voor gekozen om de jaarvergadering van woensdag 11 maart niet door te laten gaan.

 

Wanneer:  woensdag 11 maart
Locatie:      De Balans in Uden, Beatrixhof 470
Aanvang:   20.00 uur

 

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen vorige jaarvergadering,
 • Jaar- en financieel verslag 2019 en begroting 2020.
 • Verslag kascommissie
 • Uitleg van de vernieuwde website door Diny Tielemans
 • Bestuursverkiezing: 
  * aftredend en niet herkiesbaar Toon Althuizen.
  * aftredend en herkiesbaar Nico Rovers en Gonnie Zegers
  * voordracht kandidaat bestuurslid: Anny Ermers
 • Jubilarissen
 • Presentatie jaarprogramma 2020
 • Rondvraag 

 
Na de pauze gaan we weer creatief aan de slag.
We hopen veel leden op deze jaarvergadering te mogen ontmoeten.